Олимпийски клуб при НСА „Васил Левски“

Олимпийски клуб – НСА „Васил Левски” е студентска културно – просветна организация създадена през октомври 1985 г., която в продължение на повече от 20 години успя постепенно да се утвърди трайно в олимпийското движение у нас и да създаде свое място и авторитет в академичните и спортни среди.
През месец април 1982 година Румяна Бойчева сформира група, която включва студенти от ВИФ – Лозан Митев, Васил Гиргинов, Петя Петрова и други за изучаване основите на олимпизма в рамките на образователен семинар ръководен от госпожа Надежда Лекарска. Дейността й не се ограничава само в рамките на подготовка и подбор за участници в МОА, но и поставя началото на постоянна младежка група с много висока ангажираност и привързаност към олимпийските идеи, вдъхновени от посещението на всички тях в Олимпия. Поради това, че по-голямата част от групата са студенти от ВИФ, възникват идеи за привличане на по-широк кръг студенти за нов тип културно – просветна работа в духа на олимпизма. Тази група взема участие в подготовката на НОА, като дейността й се състои в провеждане на срещи, беседи, привличане на студенти към идеите на олимпизма, организационна подготовка за провеждане на първата сесия на НОА. Срещите на групата се провеждат в БОК – сградата на ул. Марин Дринов, където е кабинета на Румяна Бойчева и в дома на Ефрем Ефремов, сподвижник – студент по журналистика от Софийския университет.
В дейността на Олимпийския клуб „НСА Васил Левски” са участвали много поколения студенти, които благодарение на работата в клуба са се изградили като добри специалисти учители, треньори, спортни журналисти, спортни деятели и др., които признават и оценяват значителната роля на клуба в тяхното личностно и професионално изграждане. Ползотворно е влиянието на клубната дейност и върху съвременното поколение студенти – членове на клуба, чийто представител съм и аз. В своето многогодишно развитие Олимпийския клуб НСА „Васил Левски” осъществява разнообразни учебни, научни, спортни и организационни дейности, които и до днес представляват част от достойнствата на нашето олимпийско движение. Например провеждането на факелното бягане по време на Международния олимпийски ден, организацията на хуманитарна помощ съчетана олимпийско възпитание и спорт сред сираци, провеждането на Националните ученически игри в чест на Швейцарските учители, сътрудничество в организацията и провеждането на сесиите на Националната олимпийска академия и др. Този принос е безспорен и той отдавна е признат както от БОК, така и от НСА и други институции и организации развиващи спорта. Студентите учредители на Олимпийския клуб в Правец са: Олег Вачев, Динко Динев, Мариела Спасова,Вася Костадинова, Иван Костов, Иван Власковски, Тодор Габровски, Радко Димитров, Тони Николов, Димитър Томов, Ангел Василев от Перник. Към този състав през следващата година се присъединяват и студенти от ВИФ в София, които взимат участие в V сесия на Националната олимпийска академия, проявили интерес към дейността на клуба.
От своето създаване до днес Олимпийският клуб на НСА ”Васил Левски” се изявява, развива и утвърждава в цялостния академичен и учебен живот в Академията. Ето защо, в работата на Олимпийския клуб огромно значение има както условията и отношението на академичните среди към неговото съществуване и развитие, така и осъществяване на редица дейности, които да имат пряк принос и положителни последици в развитието и обогатяването на културния живот в Академията. В тази връзка Олимпийският клуб, още от началото на своето съществуване, съзнателно развива редица инициативи пряко насочени към академичните среди и по-специално към студентите във ВИФ – НСА. Целта на тези дейности е да се внесат нови практики и традиции, по-висока хуманитарна култура и създаване на положителна нагласа и разбиране към ценностите на олимпизма, както и активно отношение към актуалните проблеми на олимпийското движение. Също така, от огромно значение за съществуването на клуба е осъществяването на инициативи, чрез които клубът привлича студенти като доброволци и впоследствие за свои членове. Тези обстоятелства определят както съдържанието, така и характера на дейностите, които клуба развива целенасочено във ВИФ / НСА. Основните дейности, които развива клуба са:
  • Инициатива за разпространение на нравствените правила в спорта, чрез дейността на постоянна комисия „Честна игра”
  • Развитие на просветно – информативни инициативи с издаването на печатни материали и създаване на собствено издание – списание „Атлет” и „Олимпийски вести”.
  • Хуманитарно-благотворителни дейности, чрез организиране на дарителски акции и провеждане на занимания с деца в домове за сираци и деца с увреждания.
  • Провеждане на културни инициативи – Тържества, и чествания – Провеждане на чествания и инициативи за утвърждаване на Васил Левски за патрон на НСА, 
  • Празнуване на Студентския празник, срещи с олимпийски деятели, олимпийски вечери, посещения на ски курсове и бригади и др.
  • Сътрудничество с катедра „История и управление на физическата култура”
  • Организиране на срещи между студентите от І курс и членовете на Олимпийския клуб за представяне дейността и членовете на Олимпийския клуб.
  • Развитие на научна дейност
Главното внимание в дейността на Олимпийския клуб НСА след неговото основаване през есента на 1985 г., е насочено към организационното укрепване и провеждане на разяснителни беседи и разговори между членовете на клуба с професор Наталия Петрова – председател на НОА и водещия преподавател по история на физическата култура. Тези просветни беседи се провеждат всяка седмица в залата за самоподготовка на студентите извън учебното време. Темите, които се обсъждат са свързани със същността на олимпийската идея и моралните ценности на спорта. Поради това, че беседите преминават под формата на разговори, често пъти развитието на проблема се свързва с действителните проблеми на спорта в България или от въпроси и мнения на самите студенти.
Съобразявайки се с обстоятелството, че в курса влизат изключително опитни студенти със значителен практически опит, ръководителят на курса поставя идеята и задачата за разработка на организационни проекти и модели за създаване на олимпийски клубове и провеждане на олимпийски прояви в страната. Идеята е, след завършване на своето образование първата група студенти членове на клуба да могат да пренесат опита и модела на работа в Олимпийски клуб ВИФ в своите градове.Такова проекти се разработват от Даниела Томома, Нели Стоянова, Иван Власковски, Тодор Габровски. По-късно те основават олимпийски клубове в своите градове – Благоевград 1990, Бургас – 1992, Троян – 1993, Варна – 1993 г и продължават активно да работят в духа на олимпизма и запазват направленията на дейностите. Една от последните прояви на клуба за този период е последната изява, свързана със защитата на проектите на членовете на клуба като участниците в спец курса по Олимпизъм. Това събитие е от особена важност, защото то поставя началото на едно ново развитие на олимпийското движение в България – създаване на местни олимпийски клубове.
Членовете на Олимпийския клуб още от самото си основаване до днес са привлечени от чистите идеи и принципи на олимпизма като идеология в отношенията между хората. Съчетанието на тези висши идеи и на високите морални добродетели на студентите превръщат всеки едни от членовете във верен последовател на олимпийския клуб и носител на неговата култура и традиции. От тук виждаме, че Олимпийският клуб се основава на висши добродетели и за чистота във взаимоотношенията между отделните личности, едно себеотрицание, саможертва, вярност, трудолюбие, дисциплина, отговорност в дейността на всеки един и по този начин те работят не за себе си, а за общата идея и благо.
Една от основните характеристики, които се открояват е доброволното участие на всеки един от членовете на клуба. Още с включването на студентите в дейността на Олимпийския клуб и приемането на идеологията и принципите на организацията, те вече се превръщат в последователи на всички духовни и морални ценности на клуба. Те приемат трудностите, приемат напрежението в работата, приемат да се лишат от култа към удоволствията, за да се отдадат на съхраняването и развитието на моралните измерения не само в спорта, но и в отношенията между хората. В своето историческо развитие клубът не е разполагал с много финансови средства и материална база. Много от идеите за включването на нови прояви в програмата са били отлагани във времето или замирали поради липсата на необходимите средства и материали. Въпреки трудностите членовете на клуба са намирали решения и нови варианти за реализиране на дейностите си – използването и влагането на лични финансови средства, използването на лични материали, на много от членовете на клуба или направата на собствени такива, докато се стигне до възможността за участие в проекти /чиито средства се отпускат единствено за провеждането на инициативите и в много малка част за стипендии за членовете на клуба/. Това показва, че членовете на клуба в своето безкористно участие в дейностите на клуба са участвали със съзнанието, че няма да получат финансови възнаграждения за своята дейност. От направеното историческо проучване за дейностите на Олимпийския клуб можем да направим заключението, че тя има голям обхват в няколко основи направления. Клубът се превръща и в една културно-просветна организация с много контакти с институции, които имат главна роля в развитието на спорта в България – БОК, ДАМС, федерации и др., държавни институции – Президентството, Министерството на образованието, частни лица и фирми.

Автор на статията, гл.ас. Емилия Витанова, преподавател по ИФВС към НСА

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

English