Олимпийско дружество на учителите

Национална Олимпийска Академия България

НОА на БОК 40 години развитие

Председател на Национална Олимпийска Академия на БОК – проф. Лозан Митев, доктор – olympicconf@gmail.com

Началото на НОА 1982 – 1989 г.
В началото на 80-те години благоприятните обществени условия свързани с развитието на спортното движение, нарастващото влияние на БОК в развитието на спорта и активните му международни контакти с МОК дават възможност да се създаде форум за популяризиране на олимпийската идея. Съществен принос за създаването на НОА има Румяна Бойчева, която предлага създаването на Национална олимпийска академия на България по подобие на МОА. Тази идея е подкрепена от ръководството на БОК в лицето на Ангел Солаков и Иван Славков.С учредяването на 11 май 1983 г. на НОШкола, България става една от първите страни (13 по ред) която създава своя Академия. Първи председател на НОА е проф. Наталия Петрова (1983-1997 г.). Сформиран е съвет на НОА, който включва проф. Наталия Петрова, г-жа Надежда Лекарска, Румяна Бойчева, Лозан Митев и Васил Гиргинов. Те провеждат регулярни заседания и започват да развиват активна обществена дейност.

Герои и събития от сесиите на  Националната Олимпийска академия 1990 – 1997 г.

Сесиите на НОА представляват най-важната част от дейността на Академията. През този период те претърпяват значително развитие и постепенно се превръщат в най-значителната културно-просветна дейност на БОК в страната. Сесиите на НОА са изградени по подобие на Международната олимпийска академия в Олимпия. Програмата на сесиите включва просветна, културна и спортна част, които обогатяват възможностите за разбирането и прилагането на олимпийските принципи чрез съчетаването на спорта с просветата и изкуството. Цялостната организация на сесията се осъществява от БОК, преподаватели от НСА, студенти и представители на олимпийските клубове.

Олимпийски клубове

В началото на 80-те години ръководството на НОА стига до идеята за създаване на малки структури за подготовка специалисти, които целогодишно, да бъдат гръбнака на олимпийските просветители и дейци в НОА. Благодарение на това НОА през 1985 г., поставя началото на създаване на постоянни олимпийски просветно образователни структури – Олимпийските клубове. Тази стратегия е основана на обстоятелството, че дейността и ръководството на НОАса предоставени изцяло в рамките на ВИФ и неговите специализирани кадри – проф. Наталия Петрова –председател на НОА, Васил Гиргинов, Лозан Митев, Румяна Бойчева – членове на Съвета на НОА.Олимпийският клуб на ВИФ фактически създава първите кадри на НОА, които остават и до днес сътрудници на Академията и благодарение, на които се създават останалите Олимпийски клубове в страната- Благоевград, Троян, София, Брезник, Сливен, Пазарджик, Варна, Бургас, Перник, Босилеград, Свищов, Кюстендил., Босилеград, Казанлък. Радомир, 35 СЕУ „Добри Войников“, 55 СУ „Петко Каравелов“, Железница Олимпийските клубове работят като автономни културно просветни организации, развиващи доброволно и съобразно местните условия собствени програми за олимпийско възпитание.

Олимпийски семинари и конференции

По предложение на проф. Наталия Петрова ръководството на ВИФ взима решение от есента на 1989 г. да се проведе Спец курс за студенти ІV курс по олимпизъм, който се ръководи от Лозан Митев. По същество обучението в курса има задачата да подготви млади олимпийски деятели, които да умеят да разработват лектории, да провеждат беседи, да провеждат просветни кампании и да организират олимпийски спортно педагогически прояви.Освен образователната подготовка, студентите участници в курсовете по Олимпизъм организират Изложби посветени на годишнини от провеждането на Първите съвременни олимпийски игри, конференции по повод честването на 90 годишнината на БОК, 120 години от участието на България в първите съвременни олимпийски игри и др.

Педагогически олимпийски инициативи

Още от своето основаване НОА сътрудничи активно с ВИФ и това е една от основните причини Академията да не се ограничава само до научни прояви, но и да развива широка педагогическа дейност. Това позволява да се внесат нови практики и традиции, по-висока хуманитарна култура и създаване на положителна нагласа и разбиране към ценностите на олимпизма, както и активно отношение на младите хора и спортни специалисти към актуалните проблеми на олимпийското движение.Под влияние на Програмата на Националната олимпийска академия и опита на Лозан Митев през 1986 г. е създадена на Комисия „Честна игра“ от студенти на клуба, която да разпространява  познанията за нравствените принципи на спорта и да следи за състоянието на тяхното проявление в поведението на студентите в условията на спортните изяви във ВИФ.

 

Олимпийски инициативи на БОА

в периода 1998 – 2006 г.

През 1997 г. е извършена коренна промяна в организацията и управлението на НОА. Тя приема името Българска олимпийска академия и се обособява като самостоятелна юридическа институция с различен модел на дейност. Под ръководството на ген.секр. на БОК тогава Белчо Иванов, проф. Райна Бърдарева, проф. Георги Кабуров, проф. Никола Хаджиев, Александър Николов и др.  новата концепция на тези дейци е свързана с превръщането на НОА в научен институт и организационен център на създадените по примера на олимпийските клубове,  нови олимпийски структури обвързани с полинически партии. Новият устройствен модел на новосъздадената БОА и разнороден организационен състав за работа, предизвиква оставката на досега действащите дейци проф. Наталия Петрова, Надежда Лекарска и  Лозан Митев създава значителни промени в дейността на БОА и облика на нейната работа.

 

Олимпийската съпротива – Щъркелово гнездо, Черни осъм и Варна 1999 – 2006 г.
Настъпилите структурни промени с учредяването на БОА през 1998 г. довеждат до изменение на дейността на Академията, като правят опити за подмяна на целта и мисията на сесиите с провеждане на олимпийски събори и олимпийски дни създава ново младежко олимпийско движение. Виждайки тези обстоятелства и постепенното изменение модела на БОА извън модела препоръчан от МОА, група млади олимпийски дейци представени организационно от Олимпийски клуб София и ОК НСА под ръководството на Лозан Митев създават ново олимпийско движение наречено „Старата Академия“  взема решение през 2000 г. да провежда  самостоятелна сесия на Националната олимпийска школа, като се цели запазването на  традициите от миналото, като се направят усилия за обединениe на вече подготвени олимпийски доброволци и деятели в една независима структура без ясни организационни очертания, но развиваща същата дейност, каквато извършва  НОА до оставката на нейното ръководство през 1998 г.

Дейности след възстановяването на  Националната Олимпийска академия
2006 – 2017 г.
През 2006 г., по инициатива на генералния секретар на БОК Белчо Горанов и проф. Лъчезар Димитров се възстановява концепцията за развитие на НОА съобразно основополагащите документи от нейното учредяване. Това засяга не само възстановяване на името, но и статута на НОА като интегрална част от БОК. Оттогава се полагат усилия за разширяване на образователните функции на НОА и възстановяване педагогическия характер на Олимпийските клубове в страната. Започва процес на създаване на нови клубове и утвърждаване на програма за сътрудничество с образователната система. През този период се учредява почетен диплом в чест на проф. Наталия Петрова» за проявена активност и постоянство в годишната дейност на Академията . Носители на тази награда са Емилия Витанова, Александър Дафинов, Ваня Александрова, Никола Георгиев, Желко Насев, Ива Радкова, Любомир Георгиев.

 

През този период се учредява почетен диплом в чест на проф. Наталия Петрова» за проявена активност и постоянство в годишната дейност на Академията . Носители на тази награда са Емилия Витанова, Александър Дафинов, Ваня Александрова, Никола Георгиев, Желко Насев, Ива Радкова, Любомир Георгиев. През този прериод се учрядява и почетна награда Надежда Лекарска“, а носители са проф. Лозан Митев, Даниела Томова, Мила Ацева, доц. Иван Сандански, Васил Гиргинов и Белчо Горанов Активната политика на НОА за приобщаването на деятели към олимпийското движение и развитието на нови педагогически, културни и просветни инициативи получи признание от МОК с връчени почетни награди на проф. Лъчезар Димитров и проф. Пенчо Гешев.

 

НОА и Международната олимпийска академия

Ключова роля за създаването на НОА има участието на Румяна Бойчева в сесия на Международната олимпийска академия през 1979 г. След нейното завръщане в България тя започва да работи активно с новосформираната олимпийска група, членове на която са Лозан Митев, Ефрем Ефремов и др. От началото на 80-те години започва по-активна политика за приобщаването на НОА към МОА.Доверието между НОА и МОА се подсилва и от участието на чуждестранни представители на НОА в нашите сесии, а на V сесия сред официалните гости е председателя на МОА Никос Филаретос. Във връзка с 100 годишнината от учредяването на МОК, НОА организира образователна експедиция до Олимпия. 20 години по-късно, през 2014 г., група студенти от НСА отново организира пътуване до Древна Олимпия и до МОА.

Олимпийски огън

Създаването на МОК оставя дълбоки следи в бъдещото развитие на Олимпизма и се превръща в един своеобразен празник за всички народи по света. Паметната дата 23 юни е обявена за Международен олимпийски ден.Ръководството на НОА  през 1996г взема решение, съвместно с Олимпийски клуб НСА да проведе Олимпийско факелно бягане, което се подготвя от Теофил Николов – тогавашен Председател на Олимпийски клуб НСА „Васил Левски” Символичното пренасяне на олимпийският огън от студенти на Академията има за цел да покаже хуманните измерения в спортта, на свободата на всеки човек да избира своя път и показва вечният стремеж за съвършенство и за вярата в доброто.Маршрутът на олимпийското факелното бягане също така има свое послание – чрез преминаването през редица институции имащи отговорността за опазването на идеалите и ценностите на спорта – Студентска община, Столична Община, Музея на спорта, Паметника на Васил Левски, Министерството на физическото възпитание и спорта и др.

 

НОА в сътрудничество с учителите по физическо възпитание
През 2013 г. НОА на БОК учредява специализирана сесия за учители по физическо възпитание, с което една година преди Олимпийски дневен ред 2020 на МОК, формулира своята нова възпитателна политика насочена към по-пълноценно разпространяване на Олимпийските идеи сред младите хора.
От 2015 г. НОА на БОК започва да провежда Национални олимпийски конференции два пъти в годината, на които се представят резултатите от олимпийските програми за работа в училищата, нови методики и материали, дискутират се теоретически и организационни въпроси, свързани с прилагането на олимпийското образование и възпитание.

OLYMPICCONF@GMAIL.COM

Национална Олимпийска Академия България

2021г сесия на Национална Олимпийска Академия на БОК, Несебър

English